Kim jesteśmy?

Usługa HANDYMAN, działająca do 2015 pod nazwą HANDMAN powstała w 2010 roku na bazie doświadczeń firmy Kreator Studio w Anglii oraz firmy Markpa w Polsce. Od samego początku całym przedsięwzięciem kieruje ta sama osoba, która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami remontowo-budowlanymi (m.in. na terenie Wielkiej Brytanii i Polski), co w krótkim czasie zaowocowało dynamicznym rozwojem, i w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, że w 2012 roku z usługi HANDYMAN korzystało kilkadziesiąt firm, instytucji i osób prywatnych.

Obecnie usługa rozwija się zdobywając lokalne rynki, świadcząc kompleksowe usługi, polegające na serwisowaniu lokali użytkowych (powierzchni biurowych, magazynowych itp.) oraz prywatnych (mieszkań, apartamentów i domów wolnostojących). Oferowany system oparty jest na stałym miesięcznym abonamencie, który pozwala utrzymać nieruchomość w pełni funkcjonalnym, schludnym i zadbanym stanie. W zakresie wykonywanych usług Handymani współpracują z biznespartnerami którzy są profesjonalistami w każdej dziedzinie potrzebnej do konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego i wizualnego nieruchomości.

Jesteśmy odpowiedzialni

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (tzw. CSR) dla usługi HANDYMAN jest nierozerwalnym elementem funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowych, a także budowania pozytywnych wartości.

Handyman, jako nowoczesna usługa, w swojej bieżącej działalności daleko wykracza poza minimalne wymogi określone prawem i dobrymi zwyczajami. Idealnie również buduje kanony odpowiedzialności oraz etyki względem grupy interesariuszy. Ze względu na specyfikę oferowanych usług, Handymani w szczególności intensywnie działają w zakresie poszanowania środowiska naturalnego. Dodatkowo w swojej działalności uwzględniają wszelkiego rodzaju problematykę społeczną.

Na początku 2013 roku rozpoczeliśmy wdrażanie rekomendacji zawartych w normie ISO 26000. Norma jest jednym z kilku dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia odpowiedzialności społecznej. Rekomendacja została zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej, zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na rzecz społeczeństwa oraz środowiska poprzez przejrzyste oraz etyczne zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Uwzględnia oczekiwania osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub naszymi działaniami. Norma jest spójna z obecnie obowiązującym prawem oraz ze wszelkimi międzynarodowymi normami i standardami postępowania.