Kodeks Postępowania HANDYMAN

Kodeks Postępowania HANDYMAN wskazuje najbardziej istotne kwestie, którymi usługodawcy kierują się w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej własnych firm, a w szczególności dotyczy katalogu zasad stosowanych wobec grupy interesariuszy. Poniżej przedstawiamy obszary, na które Handymani zwracają szczególną uwagę.

Prawa człowieka

Stwarzamy równe szanse dla wszystkich naszych usługodawców, a także realnie przeciwdziałamy jakimkolwiek przejawom dyskryminacji (m.in. ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, czy też niepełnosprawność).

W relacjach międzyludzkich (z pracownikami, współpracownikami i partnerami) zawsze kierujemy się wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem godności osobistej.

Praktyki z zakresu pracy

Stosujemy zasady zawarte w kodeksie pracy, które dotyczą spraw związanych m.in. z warunkami zatrudnienia. Respektujemy wolność zrzeszania się, eliminowania pracy dzieci, a także sprzeciwiamy się dyskryminacji w dziedzinie zatrudniania i wolnego wykonywania zawodu.

Nie korzystamy z pracy przymusowej, niewolniczej czy też innych form tzw. pracy narzuconej. Nie zezwalamy również na jakiekolwiek ograniczenia swobody przemieszczania się naszych usługodawców lub współpracowników.

Bezwzględnie przestrzegamy podstawowych warunków i norm pracy oraz wszelkich rozporządzeń z tym związanych, a także stosujemy szeroki wachlarz ochrony socjalnej i bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Nieustannie dążymy do zwiększenia poziomu społecznej kondycji naszych usługodawców oraz realnie zapobiegamy pogarszaniu się ich stanu zdrowia z powodu warunków wykonywanej pracy. W tym zakresie podejmujemy wszelkie działania, aby ochrona przed w.w zagrożeniami była idealnie dostosowana do fizjologicznych i psychicznych potrzeb.

Zapewniamy pracownikom możliwość podnoszenia własnych kwalifikacji i odbywania szkoleń wspierających ich obecne i przyszłe plany zawodowe.

Uznajemy, że mobbing i molestowanie (w tym na tle seksualnym) jest niedopuszczalne.

Środowisko naturalne i jego zasoby

Stosujemy zasady zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów, przez co znacznie ograniczamy zużycie wszelkich surowców naturalnych i energii, zarówno podczas wykonywania prac na rzecz klientów, jak również podczas prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Świadomie podejmujemy inicjatywy i działania, mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Uczciwe praktyki operacyjne

Stosujemy uczciwe praktyki wobec konkurencji, wyrażone poprzez przyjęcie transparentnych (m.in. wewnętrznych) procedur i mechanizmów, zapobiegających angażowaniu się w zachowania ograniczające wolnorynkową konkurencję.

Nie uczestniczymy w działaniach, które w sposób jednoznaczny zmierzają do podziału rynku lub nieuczciwego ustalania cen (w tym z góry ustalania rabatów, warunków sprzedaży itp.). Ponadto nie bierzemy udziału w procesach nieuczciwej wymiany informacji, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane w postepowaniach ofertowych.

W sposób stanowczy sprzeciwiamy się korupcji oraz łapownictwu w każdej formie. Prowadzimy szkolenie współpracujących z nami osób (na każdym etapie) w celu zwiększania ich świadomości w zakresie korupcji oraz metod jej przeciwdziałania.

Dążymy do otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami, na których wpływa nasza działalność. Zawsze udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania w sposób szybki i rzetelny.

W obszarze naszej bieżącej działalności zmierzamy w kierunku, aby podczas realizowania każdego (nawet najmniejszego) zlecenia wszyscy nasi dostawcy, podwykonawcy, pośrednicy oraz partnerzy postępowali zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym kodeksie.

Bezwzględnie szanujemy wszelkie prawa własności.

Zagadnienia konsumenckie

Uznajemy prawo do otrzymania pełnej rekompensaty dla wszystkich tych klientów, którym ewentualnie zostały wyrządzone szkody, a które były skutkiem nienależytej staranności naszych pracowników, podczas wykonywania zleconych prac.

Każdą zgłoszoną przez klienta reklamację rozpatrujemy starannie, a także w sposób rzetelny i terminowy, korzystając w pierwszej kolejności z polubownych form rozstrzygania sporów.

Prowadzimy transparentne działania marketingowe, dotyczące zakresu promocji własnych usług, w tym przekazujemy tylko i wyłącznie prawdziwe oraz obiektywne informacje.

Umożliwiamy przyszłym i obecnych klientom łatwy dostęp i pełną możliwość porównania (m.in. ceny, oferty z innymi firmami, zakresu usług, kompetencji itp.). Stworzony system służy naszym klientom w zakresie dokonania optymalnie najkorzystniejszego i zgodnego z ich wolą wyboru.

Każdorazowo dokładamy należytej staranności, i tym samym zapewniamy najwyższą ochronę zdrowia bądź życia swoim klientom, podczas wykonywania zleconych nam prac. Dodatkowo dbamy o to, aby dostarczane usługi były bezpieczne, także dla innych postronnych osób, jak również dla ich mienia.

Zaangażowanie społeczne

W zakresie naszej operacyjnej działalności prowadzimy dialog społeczny na temat spraw, które wywierają zasadniczy wpływ na rozwój ekonomiczny lub społeczny terenu, na którym funkcjonujemy.

Skutecznie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z podmiotami bądź osobami, które w sposób szczególnie uzasadniony potrzebują takiego wsparcia.

Zarządzając przyszłością marki Handyman, zawsze uwzględniamy wszelkie zasady odpowiedzialności społecznej, szczególnie w procesie podejmowania i wdrażania decyzji mających wpływ na rozwój społeczności lokalnych.

Z własnej woli podejmujemy szereg inicjatyw i działań, które służą społeczności lokalnej.


Kodeks wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013 roku.